ไทย (Thai)

by | 9. Juli 2016


เกี่ยว กับ เรา

 

อย่าไว้วางใจผู้ให้คำปรึกษาหรือตัวแทนรับส มัครผู้ศึกษาต่อต่างประเทศรายใดก็ได้ เพราะเ ขาเหล่านั้นอาจไม่ได้สนใจประโยชน์สูงสุดที่ คุณจะได้รับ ในทางกลับกัน บริษัทและตัวแทนเห ล่านั้นอาจใช้ช่องทางหาประโยชน์เข้า ตนเองโดยการรับค่านายหน้าจากวิทยาลัยหรือม หาวิทยาลัยในสหรัฐฯ ที่ไม่ได้รับการรับรอง, ไ ด้รับการจัดอันดับต่ำ หรือแม้กระทั่งไม่ได้ร ับการจัดอันดับจากสถาบันใดๆ

„อย ่าโดนหลอก“ เราต้องการมอบข้อมูลและความรู้ต่ างๆที่จำเป็นในการเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาแ ก่คุณ เพื่อให้คุณไม่ตกเป็นเหยื่อจากการหลอก ลวงโดยโฆษณาของสถาบันการศึกษา ตัวแทนหรือ Das ist nicht der Fall

เว็บไซต์ของเราสามารถช่วยคุณในเรื่องต่อไป Nein

  1. รับทราบรายชื่อสถาบันการศึกษาที่ได้รับการ ประเมินว่ายอดเยี่ยมหรือวิทยาลัยที่มีคุณภา พในราคาที่เหมาะสมกับงบประมาณของคุณ ด้เรียบเรียงข้อมูลให้คุณอ่านเข้าใจได้ง่าย (เว็บไซต์ College-USA.org) คัดสรรรายชื่อสถาบันการศึกษาเพื่อผู้ต้องก เราทำให้คุณเห็นความ คุ้มค่าของสถาบันการศึกษานั้นๆ อ่านเพิ่มเติมว่าเราประเมินความคุ้มค่าของ สถาบันการศึกษาอย่างไร)
  • ROI (Return on Investment – ​​Kapitalrendite). Mehr) รียนต่อระดับอุดมศึกษาของคุณนั้นมีความสำคั ญ
  • ให้ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับมหา วิทยาลัย ค่าที่พัก ทุนการศึกษา แหล่งนันทนาก าร ระบบขนส่ง ระบบธนาคาร ข้อมูลอาชญากรรมและค วามปลอดภัย รวมไปถึงกิจกรรมสนุกๆที่คุณสามาร ถเข้าร่วมได้ที่สถาบันการศึกษาในอนาคตของคุ ณ
  • พบปะกับผู้ที่ตั้งใจไปศึกษาต่อต่างประเทศจ ากประเทศของคุณ หรือผู้ที่มีความสงสัยในการเ รียนต่อที่สหรัฐอเมริกาเหมือนกับคุณ
  1. รับฟังเรื่องราวของผู้ที่เดินทางไปศึกษาต่ อต่างประเทศหรือความคิดเห็นของการเรียนต่อท ี่ประเทศสหรัฐอเมริกา
  2. บันทึกเนื้อหาบล็อกที่คุณชื่นชอบเพื่อความ สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลในภายหลัง
  3. รู้ข้อมูลประกาศและข่าวสารล่าสุดของสถาบัน การศึกษา

เราคือศูนย์รวมของนักศึกษานานาชาติที่กำลั งศึกษาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และผู้ที่วา งแผนจะศึกษาต่อที่นี่ในอนาคต

Nicht wahr?!


Bildung ist die mächtigste Waffe, mit der Sie die Welt verändern können. - Nelson Mandela