नेपाली (Nepal)

by | 9. Juli 2016


हाम्रो बारेमा

तथाकथित भर्ती एजेन्टमा वा कुनैपनि अध्ययन-विद ेश परामर्शदातालाई भरोसा नगर्नुहोस् किनभने ति नीहरूको मनमा तपाईको सर्वोत्तम हित नहुन सक्छ । बरु तिनीहरू थुप्रैले गैर-आधिकारिक वा कम वरीयत ा भएका वा गैर-अमेरिकी कलेज वा विश्वविद्यालयबा ट कमीशन प्राप्त गरेका हुन सक्छन्। तिनीहरू आफ्नो फाईदाको लागि तपाईको लाभको बली च ढाउँछन्।
यो साइटको लागि हाम्रो मन्त्र „मूर्ख नबन्नुहोस ्” हो । हामी तपाईलाई अमेरिकामा अध्ययनको लागि आवश्यक पर्ने जानकारी र ज्ञानले सशक्त बनाउन चाहन्छौं, ताकी तपाईलाई विद्यालयको विज्ञापनहरु, एजेन्टहर ु वा परामर्शदाताहरुले झुक्काउने छैनन्।
तपाईलाई हाम्रो वेबसाइट निम्न कुराहरुको लागि Nein
1. किफायती मूल्यमा उत्कृष्ट संस्थाहरू वा गुणस ्तरीय कलेजहरुको सरल र मूल्यांकन गरिएको सूची हे र्न । (College-USA.org ले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको लागि महत्वपूर्ण खोजहरू गर्छ र सूचीलाई छोटो बनाउँछ। हामी तपाईलाई कलेजको महत्व देखाउँछौं। हामी कुन विद्यालयको महत्व मूल्याङ्कन कसरी गर्छौ भन्न े बारे थप पढ्नुहोस्।)
2. विद्यालयको RoI (लगानीको प्रतिफल) बारे जान्न, किन भने कलेज शिक्षामा आफ्नो लगानीको महत्व हुन्छ ।
3. कलेज शिक्षा, कोठा र बसाई, छात्रवृत्ति, मनोरञ् जन, यातायात, बैंकिङ, अपराध र सुरक्षा, र आफ्नो भवि ष्यको विद्यालयको वरिपरि गर्न सकिने रमाईलो कुर ाहरूको बारेमा र मूल्यको बारेमा जानकारी थाहा पा उन ।
4. अमेरिकामा अध्ययनको बारेमा उस्तै चासो भएका व ा तपाईको देशका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू (सम्भावित) भेट्न ।
5. अमेरिकामा अध्ययन बारेमा अन्य अन्तर्राष्ट्र िय विद्यार्थीहरूको कथाहरू वा रायहरु सुन्न ।
6. सन्दर्भको लागि आफ्नो मनपर्ने वेबपृष्ठ नत्थ ि गर्न।
7. विद्यालयको नवीनतम आधिकारिक घोषणा र समाचार ज ान्न।

हामी हाल अमेरिकामा अध्ययनरत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू र निकट भविष्यमा यहाँ अध्ययन गर ्ने योजना गर्नेहरूको समूह हौं ।

आउनुहोस् हामीसँग सामेल हुनुहोस्


Bildung ist die mächtigste Waffe, mit der Sie die Welt verändern können. - Nelson Mandela